شنبه, 09 دسامبر, 2023 02:37

فرآیند فروش

 

فروش از دو طريق نقدي و قراردادي صورت ميگيردكليه الزامات مشتريان در فروش قراردادي برای شن و ماسه از طريق فرم بازنگری شن و ماسه و برای آسفالت از طریق فرم بازنگری قرارداد آسفالت دريافت شده و پس از بررسي و بازنگري توسط مديريت سفارشات پذيرفته مي شود.

شكايات مشتريان از طريق واحد فروش دريافت شده و در فرم ثبت شکایات مشتری ثبت و اقدامات اصلاحی لازم صورت ميگيرد نظرسنجي از مشتريان از طريق واحد فروش هر 3 ماه از مشتريان شركت صورت مي گيردواحد فروش پس از جمع آوري نظرات مشتري فرم هاي نظرسنجي را جهت امتيازدهي و تحليل به نماينده مديريت ارائه مي نمايد. گزارشی از فروش توسط سرپرست فروش تهیه شده و ماهیانه به مدیریت ارائه می گردد. تشريح فعاليتها در فرآيندفروش مشخص شده است .

©2012,All Right Reserved
design@ordiban