شنبه, 09 دسامبر, 2023 02:38

کنترل کیفیت

 

فرآيند كنترل كيفيت : در اين فرآيند فعاليت هاي زير صورت مي گيرد . كاليبراسيون : واحد كنترل كيفيت كليه تجهيزات اندازه گيري را شناسايي نموده و سپس مشخصات تجهيز ، كد شناسايي و تناوب كاليبراسيون / تصديق اين تجهيزات را در ليست و برنامه ابزار اندازه گيري مشخص مي نمايد . مطابق اين برنامه ، تجهيزات به مراكز / موسسات كاليبراسيون ذيصلاح ارسال شده و سوابق كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري در واحد كنترل كيفيت نگهداري مي گردد . كنترل محصول : بمنظور تعيين ويژگي هاي محصول ايستگاههاي بازرسي و روش هاي نمونه برداري در تمامي مراحل توليد محصول شن و ماسه و آسفالت توسط واحد كنترل كيفيت با همكاري ساير واحدهاي شركت با توجه به استاندارد محصولات، و الزامات مشتریان اقدام به تهيه طرح كيفيت محصولات مي نمايد . واحد كنترل كيفيت مطابق طرح كنترل ، مخلوط اوليه و محصول را در تمامي مراحل توليد كنترل مي نمايد . نتايج كنترل هاي حين فرآيند توليد توسط واحد كنترل كيفيت در فرم كنترل حين فرآيند توليد ثبت مي گردد . در طي مراحل توليد از محصول مطابق طرح كنترل نمونه برداري شده و محصولات در دوره های زمانی مشخص شده مطابق طرح کنترل مورد آزمايش قرار مي گيرند . نتايج آزمايش شن وماسه در فرم گزارش آزمایش شن وماسه و نتایج آزمایش آسفالت در فرم دانه بندی نتایج آزمایش آسفالت ثبت مي گردد . درصورتي كه در مخلوط اوليه ، مراحل توليد و محصول نهايي عدم انطباقي توسط كنترل كيفيت مشاهده گردد .، موارد به اطلاع سرپرست کارخانه رسانده شده و تعيين تكليف صورت مي گيرد . درصورتي كه محصول نامنطبق اصلاح گردد مجددا توسط كنترل كيفيت مورد آزمايش قرار مي گيرد . محل دپوي محصولات با تابلو بر روي نوار نقاله مشخص شده است . خطوط توليد محصولات در مراحل توليد قابل شناسايي مي باشد . تشريح فعاليتها در فرآيندكنترل كيفيت مشخص شده است .

©2012,All Right Reserved
design@ordiban