شنبه, 30 سپتامبر, 2023 08:18

محصولات


1) مصالح سنگی:

   1-1) شن 25 – 19 شکسته استاندارد

   1-2) شن 19 – 12 شکسته استاندارد

   1-3) شن 12 – 6 شکسته استاندارد

   1-4) ماسه 6 – 0 شکسته استاندارد

   1-5) ماسه طبیعی کفی

   1-6) ماسه نشسته استاندارد

   1-7) ماسه بادی

   1-8) ماسه دوبارشوراستاندارد

   1-9) اساس ( بیس ) استاندارد

   1-10) قلوه استاندارد

   1-11) مخلوط رودخانه ای

2) مخلوط آسفالت گرم:

   2-1) آسفالت بیندر 25 – 0 استاندارد

   2-2) آسفالت توپکا 19 – 0 استاندارد

   2-3) آسفالت توپکا 12 – 0 استاندارد

   2-4) ماسه آسفالت 6 – 0 استاندارد

3) قیر امولسیون

©2012,All Right Reserved
design@ordiban